historia

Historia Spółdzielni

Spółdzielnia została założona w roku 1957 na podstawie Ustawy o spółdzielniach Mieszkaniowych z 28.10.1920 r. W dniu 22 sierpnia 1957r. Odbyło się walne zebranie członków Spółdzielni. Na którym został wybrany pierwszy Zarząd oraz Rada Nadzorcza. Prezesem Zarządu został p. Henryk Czechowski, a przewodniczącym Rady Nadzorczej p.inż. Zdzisław Derlicki.

W roku 1959 rozpoczęto budowę pierwszych trzech budynków mieszkalnych: przy ul. Finlandzkiej 12 /”z”/, przy ul.Francuskiej 49 /”Ł”/ od strony ronda Waszyngtona oraz ul. Francuskiej 47 /”F”/. Generalnym projektantem powstającego osiedla był prof. Tadeusz Zieliński. W tym okresie została również zbudowana stacja transformatorowa od strony ul. Lipskiej, oraz zasiek do składowania węgla od ul. Finlandzkiej. Kotłownia zasilająca budynki mieściła się przy ul. Finlandzkiej 10, w domu Pracowni Sztuk Plastycznych, i przystosowana do ogrzewania czterech budynków . Teren Spółdzielni po ukończeniu został ogrodzony z wjazdami od ulic Finlandzkiej i Lipskiej. Przy istniejącym wówczas odcinku ul. Jakubowskiej była trzecia wejściowa furtka.

Osobnym przedsięwzięciem była budowa 9 pojedynczych segmentów mieszkalnych oraz jednego bliźniaka, przeznaczonych dla członków Spółdzielni, którzy utworzyli tzw. „Grupę Kaniowską”, która wyodrębniła się po ukończeniu domów. Projektantem tego zespołu był inż. T.Iskierka.

W tym czasie prezesem Zarządu został p. Mieczysław Marszycki, zaś przewodniczącym Rady Nadzorczej prof. Andrzej Kempisty. W dalszych latach skład członków Zarządu i Rady ulegał zmianie w kolejnych kadencjach.

W okresie od 1963 do 1989 zostały zbudowane również boksy garażowe w liczbie 15. konstrukcja ich przewidywała nadbudowę drugiej kondygnacji. Powstał także budynek magazynowy, oraz zmodernizowano kotłownię.

W parterze budynku „Ł” od Ronda znajdowały się lokale użytkowe. Inaczej było z pomieszczeniami wysokiego parteru oraz części przyziemnej budynku „F”. Oba budynki posiadały fundamenty z okresu lat 50-tych i były przewidziane jako Dam Plastyka z pracowniami oraz halą wystawową /w budynku „F”/ oraz mieszkaniami dla pracowników w budynku „Ł”. Jednak na wyraźne polecenie ówczesnego Ministra Gospodarki p. Lesza / na skutek życzenia I Sekretarza Wł. Gomułki/, w dwóch kondygnacjach budynku „F” umieszczono – pomimo protestów mieszkańców, oraz władz spółdzielni – restaurację II kat.., zaś w łączniku pomiędzy tymi budynkami bar samoobsługowy.

Parę lat później budynek „F” został ocieplony wełną mineralną, pokrytą tzw. Blachami trapezowymi.

Z początku lat 90-tych lokale restauracji zostały zakupione od WSS przez firmę „Damis”, zaś w łączniku powstał oddział Banku Gospodarki Żywnościowej. Prezesem Zarządu Spółdzielni pozostawał do 1998 roku p. M. Marszycki. Vice prezesami po śmierci inż. Z. Derlickiego byli min. Zbigniew Osiński oraz Ryszard Gurne. Kolejnymi przewodniczącymi Rady – pp. Krzysztof Dąbrowski, Andrzej Kempisty, Jerzy Feldman, Ryszard Gurne, Tadeusz Kurmanowicz i Andrzej Karczewski. Obecnym przewodniczącym jest p. Grzegorz Zatryb.

Po ustąpieniu w dniu 20.02.1998 r. p. M Marszyckiego ze względów zdrowotnych, po blisko 40-tu latach pełnienia funkcji, prezesem Zarządu został wybrany p.Leszek Kurowski. Ze względu na konieczność realizacji potrzeb członków i ich rodzin władze Spółdzielni rozpoczęły budowę dalszych trzech budynków mieszkalnych: przy ul. Finlandzkiej 12a z umieszczeniem podziemnej kotłowni gazowej, co uniezależniło Spółdzielnię od P.S.P. Następnie powstał budynek pod numerem Lipska 15, wzniesiony na terenie dawnych boksów garażowych oraz podjazdu do górnej ich kondygnacji. Budynek ten posiada diw kondygnacje garaży /na poziomie -1 i -2/ Na łączną ilość 61 miejsc postojowych. Rozwiązywało to w dużej mierze problem parkowania samochodów. Powstał również mieszczące się w budynku „Ł” lokal Administracji oraz Klub Spółdzielcy /na miejscu, przeniesionej do budynku „Z”, siłowni/. Urządzony został także na terenie pomiędzy budynkami Lipska 15 i „Ł” ogródek zabaw dla dzieci, wraz z wyposażeniem. Zbudowano też pawilon handlowy przy szczycie bud „Ł” wraz z zabudową przejścia od ul. Jakubowskiej.

Ostatnim obiektem jest 3-kontygnacyjny budynek przy ul. Lipskiej 15A posiadający w podziemiu garaż na 9 miejsc postojowych, oraz własną kotłownię i lokal użytkowy od strony ulicy.

W latach 90-tych dokonano również termomodernizacji starszych budynków. Ocieplono dwa budynki („Z” i „Ł”) wraz z ociepleniem i zmianą pokrycia dachowego w trzech budynkach. W budynku „Z” założono instalację c.w.w z połączeniem do istniejącej kotłowni. Wymieniono również okna w starszych budynkach. Teren osiedla otrzymał nowe ogrodzenie z zastosowaniem bram samoczynnych. Obiekt jest chroniony przez całą dobę wraz z monitoringiem terenu.

Działalność ostatnich lat została zauważona przez władze Miasta co dało wyraz w podziękowaniach od prezydenta Miasta za dbałość o utrzymanie porządku i podnoszenie estetyki m. st. Warszawy.

Ważne jest też staranie się o dalszą integrację naszego środowiska w rozwiązywaniu wspólnych problemów bytowych.

Autor: Aleksander Horodyski