ogłoszenia

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Nazwa przedmiotu zamówienia

 Administrowanie w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu budynkami pozostającymi w posiadaniu Spółdzielni  Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury w Warszawie ul. Francuska 47

Wykaz nieruchomości objętych ofertą określony jest w załączniku do umowy.

Zakres zadania określony jest we wzorze umowy.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA:

01.01.2021 do 31.12.2024 z możliwością przedłużenia

Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kryterium oceny ofert – cena – 70%

1. Cena za administrowanie powierzchnią użytkową budynków  pozostających w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury w Warszawie

Przy obliczaniu punktacji zamawiający będzie korzystał z wzoru:

        cena najniższa

X = —————————  x 100 %

        cena  oferowana

( X – wartość punktowa oferty badanej)

2. Doświadczenie – 20%

co najmniej   3 referencje dot. administrowania spółdzielniami lub wspólnotami mieszkaniowymi / , co najmniej  2 letni staż w zarządzaniu i administrowania nieruchomościami ,

3. Kwalifikacje osób zatrudnionych  i współpracujących z oferentem  – 10%

 Wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane,  licencje zarządcy, itp.

Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach lokali i wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów. Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać wykonawca wynosi 100 pkt.

Termin składania ofert

Oferty należy dostarczyć  za pomocą poczty email na adres: sbmkul1@wp.pl lub do biurze Spółdzielni przy ul. Francuskiej 47  w poniedziałki godz. 10.-16.00 i środy godz. 9.00-16.00

do dnia 28 10. 2021 r. do godz. 900 .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Osoba do kontaktu: Leszek Kurowski tel. 22 617-54-82   k. 698625277                                                                                               

Załączniki:

  1. formularz ofertowy
  2. wzór umowy – do pobrania w Administracji

Szanowni Właściciele lokali,

Od dnia 1 lipca 2021 roku zostanie uruchomiony system ADA-NET. Jest to aplikacją umożliwiająca właścicielom lokali dostęp do informacji związanych z ich lokalami. Zalogowany użytkownik posiada możliwość sprawdzenia stanu konta „czynszowego”.

Logowanie do systemu ADA NET odbywa się za pomocą linka umieszczonego na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce kontakt.

W celu zalogowania konieczne jest wprowadzenie loginu i hasła tymczasowego nadanego przez Spółdzielnię, aby go uzyskać należy się zgłosić do biura Spółdzielni.

Logowanie do systemu odbywa się poprzez dowolną przeglądarkę internetową lub urządzenie mobilne.

Po pierwszym zalogowaniu w ADA NET zachęcamy do zmiany hasła dostępu na własne.

Podstawową zaletą systemu ADA-NET jest 24-godzinny dostęp do systemu 7 dni w tygodniu.

Dostęp do systemu ADA-NET jest darmowy.

Zarząd Spółdzielni

Do pobrania